Algemene voorwaarden – Bolini®

Tijdelijks gratis verzending (NL & BE)

Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden, van

Bolini, Volendam, NederlandAlgemene voorwaarden
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Bolini als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: "Bolini") gesloten verkoopovereenkomsten.

1.2 Bolini aanvaardt geen algemene voorwaarden van de klant (hierna: "Afnemer"), behoudens indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk door Bolini zijn aanvaard.

1.3 Indien in de orderbevestiging van Bolini voorwaarden zijn opgenomen die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van Bolini.Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bolini zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door Bolini worden door Bolini schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd, en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Afnemer wordt ook geacht de bestelling van Bolini te hebben aanvaard indien hij om de uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

2.4 Een (order)bevestiging(en) van de Afnemer die afwijkt van de orderbevestiging van Bolini, is (zijn) slechts bindend voor Bolini indien Bolini deze afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.Prijs en betalingsvoorwaarden
3.1 De prijs in de orderbevestiging van Bolini is vast en inclusief 21% Nederlandse BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, nu of in de toekomst, die door de overheid, ongeacht of deze nu of in de toekomst, direct of indirect, worden geheven op de verkoop of het vervoer van de onder de overeenkomst vallende goederen, zijn voor rekening en risico van de Klant.

3.3 Bolini is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grondstoffen en hulpmaterialen, energie, producten of materialen die Bolini van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. Bolini zal de Klant van een dergelijke verhoging in kennis stellen.

3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Afnemer is niet toegestaan, tenzij Bolini schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of behoud van betaling door de Afnemer is toegestaan.

3.5 Afnemer wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft de verschuldigde betalingen te voldoen. De vertragingsrente kan in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Bolini zonder enige beperking eigenaar van de goederen tot het moment dat de Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de volledige betaling(en) door Bolini is (zijn) ontvangen.

3.7 Bij voltooiing van de overeenkomst worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor de opslag van de goederen indien het openstaande factuurbedrag niet volledig is betaald en er niet binnen tien werkdagen na ontvangst van het product door Bolini een verzendregeling is getroffen. De 1% wordt wekelijks in rekening gebracht totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Bolini heeft het recht om bij online verkoop van de goederen een minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen.

3.9 Er zijn garanties op de goederen van Bolini voor de duur van twaalf maanden nadat de Afnemer de goederen heeft gekocht. Bolini behoudt zich het recht voor om in geval van problemen te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Bolini besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden aangegeven op het bestelformulier. Garanties van Bolini zijn uitdrukkelijk niet van toepassing:

(1) waterschade aan de goederen van Bolini;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Bolini;

(3) aanpassingen aan de goederen van Bolini;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Bolini;

(5) indien de goederen van Bolini voor andere doeleinden zijn gebruikt dan door Bolini zijn bestemd;

(6) extensief gebruik van de waren van Bolini in de open lucht of in de regen.Levering en vertraging
4.1 Bolini heeft recht op gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of lift passen. De prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De doorlooptijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Bolini is ontheven van de overeengekomen levertijden en -termijnen, voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering wezenlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, van welke aard dan ook, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin zij zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. overstroming, ijs, oogstverlies, etc.), export- en importbeperkingen, problemen bij de productie, problemen bij de inkoop van grondstoffen, bedrijfsstoornissen (storing van apparatuur of machines, brand, etc.), stakingen, personeelsgebrek of enige andere soortgelijke situatie.

4.3 In geval van een wezenlijke belemmering in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2 is Bolini gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van deze belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlenging langer dan twee maanden zal duren, dan kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingstermijn is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Bolini zal de duur van de verlenging van de overeenkomst aan de Afnemer mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Bolini gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingstermijn goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Afnemer overeengekomen goederen, dan wel niet te vervangen door goederen van dezelfde waarde en kwaliteit als die welke door een derde partij zijn geleverd.

4.5 Indien de Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Bolini, dan is Bolini gerechtigd de levering op te schorten met hetzelfde aantal dagen als de Afnemer in gebreke is gebleven, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende maatregelen. Bolini is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de Afnemer in verzuim is. In geval van faillissement van de Afnemer is Bolini gerechtigd hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij verdere leveringen te annuleren; de schade die de Afnemer door het in gebreke blijven van de Afnemer lijdt, is voor rekening van de Afnemer.

4.6 Op grond van het toepasselijke recht van de Europese Unie is Bolini gerechtigd om de Klant te verzoeken om deugdelijk gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten, waaruit blijkt dat de door Bolini geleverde goederen in het land van bestemming buiten de Europese Unie in het vrije verkeer zijn gebracht.

Onderzoek en overeenstemming met de specificaties
5.1 De Afnemer is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen aan alle contractuele eisen voldoen.

5.2 Eventuele klachten over het geleverde dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen Bolini uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van een gebrek aan overeenstemming van de goederen te bereiken. Het gebruik van de goederen geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en als afstand van alle aanspraken met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten laten de verplichting van Afnemer tot betaling van de prijs voor de goederen onverlet. Na ontvangst van een melding van een gebrek is Bolini gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd of totdat het gebrek volledig is verholpen.Recht op terugzending
6.1 Bij bestellingen bij Bolini geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij Bolini dit uitdrukkelijk uitsluit. De Afnemer heeft het recht de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking moet beschikbaar zijn;

(ii) de goederen moeten in staat zijn om door Bolini te worden doorverkocht;

(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Bolini wordt de bestelling geannuleerd. Het eventueel reeds door de Afnemer betaalde bedrag zal binnen 30 dagen na annulering worden teruggestort op de rekening van de Afnemer vanaf de oorspronkelijke betaling.

(iv) Annulering van bestellingen dient schriftelijk aan Bolini te geschieden.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht van retour:

goederen besteld voor zakelijke projecten;
Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.


Overdracht van risico en eigendom

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op Afnemer.

7.2 In geval van opschorting van de levering van goederen, in afwachting van betaling door Afnemer, alsmede van goederen die ten onrechte zijn afgekeurd of niet door Afnemer zijn geaccepteerd, worden deze door Bolini voor rekening en risico van Afnemer bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op Afnemer en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Bolini, tenzij en totdat Bolini volledige betaling van de goederen heeft ontvangen, met inbegrip van alle bijkomende kosten, zoals rente, overliggeld, lasten, kosten, onkosten, et cetera.

7.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst met Afnemer is Bolini gerechtigd, onverminderd de overige aan Bolini toekomende rechten, onmiddellijke herlevering van de zaken waarop zij een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud te verlangen.

7.5 Totdat betaling van de zaken heeft plaatsgevonden, is Afnemer gerechtigd de zaken slechts voor zover nodig in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en zal Afnemer, voor zover mogelijk, de zaken slechts voor zover nodig gebruiken.

i) de goederen afzonderlijk en duidelijk als goederen van Bolini geïdentificeerd te houden;

(ii) Bolini onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele aanspraken van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en

iii) de goederen naar behoren te verzekeren.Aansprakelijkheid
8.1 Indien de aansprakelijkheid van Bolini is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met Bolini overeengekomen koopprijs. In geen geval is Bolini jegens de klant aansprakelijk voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, omzet- of winstderving, werkonderbreking, productiestilstand, aantasting van andere goederen of anderszins en al dan niet voortvloeiend uit of in verband met garantieverbreking, contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins.

Bolini is in geen geval aansprakelijk jegens de klant voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestilstand, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins, en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met garantieverbreking, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.Verklaring van afstand
10.1 Indien Bolini er niet in slaagt om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht van Bolini om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.Beperking van de actie
11.1 Geen enkele vordering van de Afnemer zal worden ingesteld, tenzij de Afnemer Bolini binnen dertig (30) dagen na het bekend worden van de klacht van de eerste keer dat de klacht van de Afnemer bij Bolini bekend is, schriftelijk in kennis stelt en de vordering door de Afnemer binnen twaalf (12) maanden na die kennisgeving wordt ingesteld.Toepasselijk recht en jurisdictie
12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, wordt uitgesloten.Naleving van wetten en normen
13.1 Bolini doet geen toezegging of verklaring dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met enige wet, verordening, regelgeving of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Bolini of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen op grond van de wetten en normen van het land van levering van de goederen. Afnemer is exclusief verantwoordelijk voor:

(i) het waarborgen van de naleving van alle wetten en normen in verband met het beoogde gebruik van de goederen; en

ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor een dergelijk gebruik.Intellectueel eigendom
14.1 De verkoop van goederen aan Afnemer verleent geen enkele licentie of recht op grond van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de samenstelling en/of toepassing van de goederen, en Afnemer neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom door zijn invoer en/of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige veredeling over.